ÁSZF és Adatvédelem

Általános Szerződési Feltételek

A lenti általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban:
Szerződési Feltételek) a Google Cloud Platform Üzemeltető által üzemeltett http://www.salebook.eu, valamint a hozzá tartozó applikációk online hirdetési oldal (a továbbiakban: www.salebook.eu) szolgáltatásainak (a továbbiakban: Szolgáltatás) igénybe vevője (Ön vagy Felhasználó) általi használatának feltételeit tartalmazza.

I. Általános rendelkezések

 1. A lenti Általános Szerződési Feltételek szempontjából Felhasználónak minősül minden olyan cselekvőképes magánszemély, vagy gazdálkodó szervezet, aki
  - a
  www.salebook.eu oldalra regisztrál
  - a
  www.salebook.eu, oldalra terméket szolgáltatást és ezekhez kapcsolódó akciós ajánlatot hirdetést tesz közzé, tölt fel,
 2. A Felhasználó a Szolgáltatás használatával elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Általános Szerződési Feltételeket, ugyanakkor elfogadja az Üzemeltető, jelen Általános Szerződési Feltételekbe foglalt Adatvédelmi Tájékoztatóját is. A Felhasználó köteles a hozzá köthető, valós adatokat megadni. Az Üzemeltető, amennyiben tudomására jut, hogy a Felhasználó által megadott adatok köre nem valós elemeket (is) tartalmaz, jogosult a Felhasználó Szolgáltatáshoz való hozzáférését részben vagy teljes egészben korlátozni, illetve felfüggeszteni.
 3. A Szolgáltatás használatával a Felhasználó és az Üzemeltető között online szerződés jön létre.
 4. Az Üzemeltető fenntartja jogát a jelen Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítására. A módosításról az Üzemeltető rövid felhívás formájában tájékoztatja a Felhasználót. A felhívást az www.salebook.eu oldal erre a célra szolgáló felülete, esetlegesen a felhasználónak, a felhasználói fiókban megadott e-mail címre küldött értesítés tartalmazhatja. A módosítást követően a Szolgáltatás használata az Általános Szerződési Feltételek módosításának elfogadását jelenti.
 5. A Felhasználó számára az Üzemeltető a hirdetés feltöltésekor saját fiókot hoz létre, amelyet a Felhasználó által megadott e-mail cím és jelszó, mint egyedi azonosítók azonosítanak.
 6. Az üzemeltető jogosult a salebook.eu. weboldal és/vagy az applikációt felhasználó által a weboldalra feltöltött termék, szolgáltatás akciós ajánlat népszerűsítésére a regisztrált látogató és felhasználó elfogadja, hogy az üzemeltető kommunikáljon velük a weblapon és a hozzátartozó applikációkon keresztül.
 7. A felhasználói fiók elérhető: A feltöltött hirdetés aktiválásáról az Üzemeltető által küldött e-mailben megadott aktiváló felületre való belépéssel, vagy a Felhasználó által meghatározott, a felhasználói fiókot azonosító e-mail és jelszó megadásával. A felhasználói fiók törlésével a jelen Általános Szerződési Feltételekben szabályozott jogviszony megszűnik.

II. Az Üzemeltető felelőssége

1. A
www.salebook.eu oldal és a hozzátartozó applikációk működtetését az üzemeltető közvetítő szolgáltatóként végzi. Az üzemeltető semmiféle felelősséget nem vállal www.salebook.eu oldalon tett, nem tőle származó ajánlatokkal és az ezek alapján létrejött szerződésekkel vagy bármely szerződé létrejöttének elmaradásával, továbbá a szolgáltatás hibájával vagy megszüntetésével kapcsolatban. Ezért az Üzemeltető nem felel a www.salebook.eu oldalon meghirdetett termékek szolgáltatások akciók minőségi, biztonsági és jogszabályi megfelelőségéért és nem vállal kötelezettséget ezen termékek szolgáltatások akciók ellenőrzéséért. Nem felel továbbá a meghirdetett termékek/szolgáltatások akciók valódiságáért, vagy azért, hogy a vevők ténylegesen meg tudják venni, az eladók pedig ténylegesen el tudják adni a termékeket, nem tudja biztosítani, hogy a felhasználók az egymás közötti tranzakciót végérvényesen be is tudják fejezni.

2. Az üzemeltető nem avatkozik és nem vonható be a Felhasználók közötti jogvitákba, tranzakciókba, bármilyen jogi, üzleti vita kialakulásakor a Felhasználó mentesíti az üzemeltetőt mindennemű igénytől, követeléstől és kártérítéstől.

3. A Felhasználó által a
www.salebook.eu és a hozzátartozó appokon (IOS, Android) közzétett tartalmat az üzemeltető jogosult, de nem köteles ellenőrizni és a közzétett információk által hivatkozott oldalakon vagy helyeken az Üzemeltető jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

4. A felhasználó által közzé- vagy elérhetővé tett hirdetésért (tartalomért), ideértve a tartalom által okozott vagy egyébként azzal összefüggésben felmerült bármilyen vagyoni vagy nem vagyoni kárért kizárólag a felhasználó tartozik felelősséggel.

6. Amennyiben a
www.salebook.eu oldalon a felhasználó által közzétett tartalommal kapcsolatban harmadik személy, hatóság vagy igényt támaszt felhasználó az ilyen igényekkel vagy eljárásokkal kapcsolatban felmerülő valamennyi költséget és kár megtérítését magára vállalja.

7. Amennyiben a
www.salebook.eu oldalon a Felhasználó által közzétett tartalom jogsértő, úgy az üzemeltető a jogsértő tartalmat eltávolíthatja,


III. Tiltott/jogellenes hirdetések, korlátozások

 1. A feltöltött hirdetés nem tartalmazhat olyan tartalmat, amelyek közzétételét jogszabály kizárja, vagy korlátozza, illetve amely jogszabályba (magatartási, vagy etikai előírásokba) ütközik, jogellenes vagy sérti a jó erkölcsöt, ilyen magatartásra vonatkozó felhívást tartalmaz, vagy arra buzdít. A www.salebook.eu oldalon kifejezetten tilos olyan termékek/szolgáltatások akciók hirdetése, amelyek forgalmazása jogszabályba ütközik. Ilyen termék/szolgáltatás, többek között
 • lopott, vagy egyéb módon bűncselekményből származó, vagy jogellenesen forgalomba hozott termék;
 • hamis, vagy hamisított termék (pl. olyan márkajelzéssel ellátott termék, ami félrevezeti a vevőket a termék vagy szolgáltatás eredetét illetően.
 • olyan termék, amely önmagában, vagy a termék közzététele, hirdetése által bármilyen módon sérti valamely harmadik fél jogait,
 • szerzői jogvédelem alatt álló termék másolt, hamisított példánya, illetve minden olyan egyéb tevékenység, szolgáltatás, eszköz, szoftver, amely elősegíti vagy alkalmas a szerzői jog megsértésére;
 • emberi szerv, szövet;
 • engedélyköteles fegyver, lőszer, robbanószer, pirotechnikai anyagok, eszközök (tűzijáték), ilyen termékek alkatrésze, alkotórésze, valamint közbiztonságra különösen veszélyes eszköz, melynek értékesítését jogszabály zárja ki,
 • kitöltetlen garancia-levél, igazolvány, bizonyítvány és érvényesítő címke- vagy matrica;
 • bármely olyan termék vagy szöveg, amely gyűlöletkeltésre, fajüldözésre, idegengyűlöletre vagy nemzetek és nemzetiségek közötti konfliktusra adhat okot;
 • egy, vagy több személy rágalmazására vagy egyéb módon a személyiségi jogainak megsértésére alkalmas termék, szöveg;
 • vírus, trójai program vagy más károkozó elemeket tartalmazó szoftver;
 • aktiváló kód, CD-kulcs, az eredeti szoftvertől különválasztott regisztrációs szám;
 • TV vagy rádió előfizetéshez kapcsolódó dekóder kártya és ilyen adások illegális dekódolásához felhasználható eszköz;
 • olyan weboldalak, FTP szerverek, vagy az azokra vezető út megjelölése, amelyek veszélyes, illegális vagy nem birtokolható anyagok létrehozását vagy az ilyen anyagokhoz való hozzáférést elősegítő információkat tartalmaznak;
 • online szolgáltatáshoz hozzáférést biztosító felhasználónév, jelszó;
 • személyes adatokat vagy e-mail címeket tartalmazó listák,
 1. Tilos továbbá olyan hirdetést közzétenni, vagy arra való hivatkozást tenni, amely az Üzemeltető, vagy az Üzemeltető tulajdonosa (közvetett tulajdonosa) jó hírnevét, üzleti érdekeit, általános megítélését, így különösen termékeinek vagy szolgáltatásainak megítélését sértheti, veszélyezteti.
 2. Tiltott továbbá:
 • bármilyen olyan alkalmazás/megoldás használata, amellyel a www.salebook.eu oldal, vagy a Szolgáltatás módosítása végezhető el, illetve, amely befolyásolhatja a www.salebook.eu, vagy a Szolgáltatás rendeltetésszerű működését,
 • olyan megoldás használata, ami a Szolgáltatás jogszabályokba ütköző módon történő felhasználását, vagy a www.salebook.eu üzemeltetését ellátó informatikai (hardver, illetve szoftver) környezet működését, elérhetőségét befolyásolja;
 • a Szolgáltatás jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezésibe ütköző használata;
 • nem konkrét termék vagy szolgáltatás meghirdetése;
 • minden olyan tevékenység, amely általában sérti harmadik személyek, vagy az Üzemeltető jogait.

A fentiek értelmében jogellenesnek minősülő tartalom esetén az Üzemeltető jogosult a Szolgáltatás nyújtását visszautasítani, vagy egyoldalúan, a Felhasználó előzetes figyelmeztetése nélkül eltávolítani a feltöltött hirdetés tartalmát. Törölt hirdetésnél nem áll módunkban a pénzt visszafizetni!
- A Felhasználó a Szolgáltatást jogszerűen és a mindenkor hatályos jogszabályok betartásával köteles használni. Amennyiben a Felhasználó a Szolgáltatást a jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseibe, jogszabályba ütközően, vagy tisztességtelen célokra használja, az Üzemeltető jogosult minden tőle telhető és elvárható intézkedést megtenni a Felhasználó elleni szankciók érvényesítése, felelősségre vonása érdekében. Az Üzemeltető a vonatkozó és mindenkor hatályos jogszabályi keretek között működik együtt a hatóságokkal a jogsértést elkövető személyek felelősségre vonása érdekében.
- A Felhasználók által a
www.salebook.eu oldalra feltöltött hirdetést az üzemeltető előzetesen, vagy feltöltést követően, utólag is ellenőrizheti. A feltöltött hirdetést, amennyiben az jogellenes, eltávolíthatja. Ha egy hirdetés (tartalom) az üzemeltető megítélése szerint nem megfelelő kategóriába került feltöltésre, az üzemeltető, választása szerint a hirdetést (tartalmat) a megfelelőnek ítélt kategóriába helyezheti át, vagy eltávolíthatja.


IV. Díjazási feltételek

www.salebook.eu egyes szolgáltatások (termékek szolgáltatások akciós ajánlatok hirdetés feladása) igénybe vételét külön díj megfizetéséhez köti, a www.salebook.eu díjszabása alapján, az ott meghatározott díjtételek felszámítása mellett.
A díjakat a Felhasználó kizárólag a
www.salebook.eu fizetési felületén bemutatott fizetési módokat használva (PayPal, Visa, Mastercard illetve az Üzemeltető bankszámlájára történő készpénzbefizetéssel vagy átutalás segítségével) egyenlítheti ki. A díj fizetéséhez kötött szolgáltatás a sikeres fizetési visszajelzés www.salebook.eu oldalhoz történő érkezését követően munkanapokon, legfeljebb 48 órán belül aktiválódik. A megfizetett díjról a www.salebook.eu oldal, a Felhasználó erre vonatkozó online tett igénylésére elektronikus számlát állít ki, melyet a www.salebook.eu oldal a Felhasználó által megadott e-mail címre küldi meg. A Felhasználó visszavonhatatlanul hozzájárul ahhoz, hogy a www.salebook.eu kizárólag elektronikus számlát állít ki.
A Felhasználó által megfizetett díjat a
www.salebook.eu nem téríti vissza, kivéve, ha a díjköteles Szolgáltatás nyújtása a www.salebook.eu oldalnak felróható okból marad el.
A
www.salebook.eu oldal aktuális díjtáblázata: https://salebook.eu/Info/index#packs_tab


V. Kapcsolattartás

A www.salebook.eu oldal a Szolgáltatással kapcsolatos panaszokat, felhasználói megkereséseket elsősorban az e célra szolgáló online felületen fogadja. A fogyasztói panaszokat, felhasználói kérdéseket az ügyfélszolgálat írásban, a Felhasználó által megadott e-mail címre, zárt ügyfélszolgálati rendszerből küldött e-mail útján válaszolja meg. Amennyiben egyéb kérdése van akkor az ügyfélszolgálat az Ön által megadott telefonszámot visszahívja. A fogyasztói panaszokat, felhasználói kérdéseket az Üzemeltető haladéktalanul, de legkésőbb a fogyasztói panaszok kezelésére vonatkozó jogszabályi rendelkezések által megállapított határidő alatt vizsgálja ki és válaszolja meg.

 

VI. Adatvédelem

Adatkezelő:

 • Név: Google Cloud Platform (Google Ireland Limited)
 • Székhely: Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland
 • E-mail címlegal-notices@google.com
 • Honlap: https://cloud.google.com/

A Felhasználó személyes adatainak bizalmas kezelése számunkra elsőrangú követelmény.

 • A hirdető adatait bizalmasan kezeljük (kivéve azokat, amelyeket nyilvánosként megjelöl).
 • Az adatvédelmi jogszabályok teljes körű betartása mellett kezeljük a hirdetők és regisztrált tagok adatait.
 • Harmadik fél részére adatait nem továbbítjuk.
 • Adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés a felhasználók határozott hozzájárulása alapján a Salebook weblapon és a hozzátartozó applikációkon önkéntes regisztrálás alapján történik. Weboldalunk és az Salebook applikációk (IOS, Android) használatával az érintett hozzájárul személyes adatai kezeléséhez.

 • A kezelt adatok köre

A regisztrált felhasználó által kötelezően megadott adatok:Felhasználó név, email cím, jelszó
A hirdető által kötelezően megadott adatok: Felhasználó név, email cím, jelszó, telefonszám számlázási cím  

A weboldalon és az applikációkban lehetőség van a felhasználók és hirdetők földrajzi helyzetének meghatározására is lehetőség van, ha ehhez hozzájárulnak, ebben az esetben az felhasználó körüli ajánlatokat, üzleteket listázza a rendszer elsőként, de nem továbbítja a felhasználók elhelyezkedését harmadik személyeknek.

 • A weboldal megtekintése során rögzítésre kerül a felhasználó számítógépének IP-címe, a látogatás kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben a felhasználó számítógépének beállításától függően a böngésző és az operációs rendszer típusa. Ezen adatokat a rendszer automatikusan naplózza.

VII. Adatkezelés időtartama

A hirdető és regisztrált felhasználó esetében addig kezeli ameddig a hirdető és regisztrált felhasználó tagja a közösségnek. Amennyiben a hirdető jogellenesen, megtévesztően használ személyes adatot, vagy bűncselekményt valósít meg, akkor adatait az adatkezelő azonnal törölheti.

 • Az adatkezelés célja

A regisztrált felhasználó által kötelezően megadott adatok esetében az adatok kezelésének célja a felhasználó jogosultságának azonosítása.

 • Az anonim látogatót a rendszer nem képes azonosítani.
 • Az adatokat az adatkezelő abból a célból is kezeli, hogy többet tudhasson meg az ügyfelek információhasználati szokásairól és így, javíthassa szolgáltatásaik színvonalát.
 • Az adatkezelés során biztosítjuk az adatok pontosságát, teljességét és - ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges - naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.
 • Az adatkezelő az adatkezelési műveleteket úgy hajtja végre, hogy és az adatkezelésre vonatkozó más szabályok alkalmazása során biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét.
 • Az adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról.

Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi, különösen a jogosulatlan hozzáféréstől

Fiókja privát, és senki más nem használhatja. A regisztrációs folyamat részeként Önnek pontos aktuális és teljes információt kell szolgáltatnia. Az Ön felelőssége, hogy valódi, pontos, aktuális és teljes információkkal mindenkor megőrizze fiókját. Önnek is meg kell adnia egy jelszót, hogy elérje a fiókját, és a jelszót másnak nem adhatja át. Nem használhat másik tag jelszavát. Ön felelős a fiókja és a jelszava titkosságának meg őrzéséért. Ön vállalja, hogy haladéktalanul értesít minket a fiók vagy jelszavak jogosulatlan használatáról vagy a biztonság egyéb megsértéséről.

 • A statisztikai célra felvett személyes adatokat csak statisztikai célra, valamint ezt alapul véve szolgáltatásunk fejlesztéséhez használjuk fel. 
 • A hirdető és regisztrált felhasználó a beállítások menüben jelszava megadásával törölheti regisztrációját, illetve valamennyi adatát.
 • Az adatkezelési szabályzat módosításának lehetősége

www.salebook.eu kereső weblap üzemeltetője fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési szabályzatot a hirdetők, felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A hirdető és felhasználó előzetes értesítés után eldönti, hogy azt elfogadja.

IP-címek: Amikor a látogatók hozzáférnek a weboldalainkhoz, automatikusan rögzítjük a forrásszámítógép, a hivatkozó webhely és a célhely IP-címét. Ezt az információt használjuk a weboldalainkhoz való hozzáférés ellenőrzésére és weboldalaink bemutatásának optimalizálására. Az IP-címek felhasználhatók a felhasználók azonosításához, valamint demográfiai információk összegyűjtéséhez. Azt is rögzítjük, hogy milyen oldalakat látogattak meg a látogatók, és milyen gyakorisággal érkeznek hozzájuk. Ez az információ arra szolgál, hogy megértsük látogatóink preferenciáit és egyensúlyozzuk a szervereink terhelését.

Cookie-k: használata  A cookie-k a látogatók számítógépein tárolt adatok kis fájljai. A cookie-k lehetővé teszik számunkra, hogy felismerjék a látogatókat, testre szabhassák tapasztalataikat, és hatékonyságot nyújtsanak a bejelentkezéssel és a hozzáféréssel kapcsolatban. A látogató bejelentkezésekor beállítunk egy cookie-t, amely lehetővé teszi számukra több domain elérését a bejelentkezési adatok újbóli megadása nélkül. Miután a felhasználó bezárja a böngészőjét, a Cookies inaktív lesz. A tartósabb cookie-kat úgy is beállíthatjuk, hogy a bejelentkezési folyamat hatékonyabb legyen a tagok bejelentkezéséhez. Ezek tartalmazhatnak olyan e-mail címeket vagy felhasználóneveket, amelyeket titkosítanak, így csak a Salebook  által értelmezhetők. Időről időre megosztani tudjuk a cookie információkat olyan harmadik féltől származó partnerekkel, akikkel hivatalos kapcsolatunk van. Ez azért van, hogy hatékonyabbá tegyék az új számlák létrehozását, és megkönnyítsék a egyedi ajánlatokat. A legtöbb böngésző olyan beállításokkal rendelkezik, amelyek lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy letiltsák a cookie-kat a gépükön.

Amennyiben aggálya merül fel a cookie-k használatát illetően, megakadályozhatja azok beállítását – például a böngészőben bizonyos típusú cookie-k letiltásával. A cookie-k letiltásával kapcsolatosan az adott böngésző súgójában talál információt, illetve a leggyakrabban használt böngészők áttekintéséhez keresse fel a következő webhelyet: http://www.cookiepedia.co.uk/index.php?title=How_to_Manage_Cookies  vagy http://www.aboutcookies.org/ 

A reklámokat elhelyező cégek is lehetővé teszik, hogy elutasítsa a célzott reklámokat. Ebben az esetben nem tiltja le a cookie-k használatát, de megakadályozza, hogy ezen vállalatok bizonyos adatokat felhasználjanak és gyűjtsenek. További tájékoztatásért, valamint a cookie-k használatának elutasításával kapcsolatos információkért keresse fel a következő webhelyet: http://www.youronlinechoices.eu/

 Ha a cookie-k le vannak tiltva, egyes weboldal szolgáltatások vagy funkciók nem működnek megfelelően.

Az Érintettek adatvédelmi jogait és jogorvoslati lehetőségeit részletesen a GDPR vonatkozó rendelkezései (így különösen a GDPR 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 77., 78., 79., 80. és 82. cikkei) tartalmazzák. A fenti összefoglalás tartalmazza a legfontosabb rendelkezéseket, illetve Adatkezelő ennek megfelelően nyújt tájékoztatást az érintettek részére az adatkezeléssel kapcsolatos jogaikról és jogorvoslati lehetőségeikről. Kérjük, hogy KÉRÉSÉT PANASSZÁT az info@salebook.eu email címünkre írja meg és mi 15 napon belül megválaszoljuk. 

Hogyan tudom törölni a felhasználói fiókomat?

Kérjük, jelezze email-ben (info@salebook.eu), hogy felhasználói fiókját véglegesen törölni akarja és az ügyfélszolgálat ezt 48 órán belül megteszi.

Hogyan tudom törölni a hirdetői fiókomat?

Kérjük, jelezze email-ben (info@salebook.eu), hogy hirdetési fiókját véglegesen törölni akarja és az ügyfélszolgálat ezt 48 órán belül megteszi.

VII. Irányadó jog, felügyeleti szervek

Jelen Szerződésre a magyarországi törvények vonatkoznak, és azok alapján értelmezendők. Ön visszavonhatatlanul elismeri a magyar bíróság (ok) illetékességét mindenféle, a jelen szerződésekkel vagy azok végrehajtásával kapcsolatos, illetve ezekből eredő vitás kérdésekben.
Amennyiben a jelen szerződések bármely része bármilyen szempontból érvénytelennek, törvénytelennek vagy végrehajthatatlannak bizonyul, az nem befolyásolja a szerződések fennmaradó részének érvényességét, amely érvényes és végrehajtható marad.


VIII. Szerzői jogi rendelkezések

A
www.salebook.eu weboldal és a hozzá kapcsolódó applikációkban (IOS, Android) lévő valamennyi tartalom törvény által védett! A www.salebook.eu tartalma, mint adatbázison fennálló szerzői jog kizárólag az Üzemeltető előzetes írásbeli hozzájárulása alapján használható fel!

A SALEBOOK.EU WEBLAP ÉS A HOZZÁTARTOZÓ APPLIKÁCIÓK használatával hozzájárulását adja ahhoz, hogy cookie-kat használjunk az alábbiakban írt Cookie Szabályzatnak megfelelően.